Jogi nyilatkozat:

Tisztelt látogatónk!

A Weboldal fenntartója a www.hidro-express.hu weboldal(aka)t és hozzákapcsolódó
e-mail-eket (az egész dokumentumban: Weboldal) a HIDRO-EXPRESS KFT. (1188 Budapest, Bocskai u. 52/A.) (a továbbiakban: HIDRO-EXPRESS KFT.) üzemelteti.

Adatvédelem:

Ön a Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeinél (e-mail küldés) szükség van az Ön adataira. Önt az e-mail küldés során arra kérjük, hogy részünkre valós információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. Cím, Telefon és/vagy fax) megadása az e-mail küldésnek nem előfeltétele. A HIDRO-EXPRESS KFT mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé.

A Weboldal megtekintésével Ön és a HIDRO-EXPRESS KFT távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a HIDRO-EXPRESS KFT részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

A HIDRO-EXPRESS KFT az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A HIDRO-EXPRESS KFT bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a HIDRO-EXPRESS KFT személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a HIDRE-EXPRESS KFT az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a HIDRO-EXPRESS KFT-t megóvni és azokat viselni. A HIDRO-EXPRESS KFT ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használhatnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, - adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngészőprogramjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)

A Weboldal tartalma és linkelése:

A Weboldalon található tartalom a HIDRO-EXPRESS KFT szellemi tulajdonát képezi és a HIDRO-EXPRESS KFT előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a HIDRO-EXPRESS KFT-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a HIDRO-EXPRESS KFT-vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a HIDRO-EXPRESS KFT a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

a Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;

a Linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a HIDRO-EXPRESS KFT javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

a Linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a HIDRO-EXPRESS KFT és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a HIDRO-EXPRESS KFT-ről;

a Linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a HIDRO-EXPRESS KFT-vel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a HIDRO-EXPRESS KFT-vel szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a HIDRO-EXPRESS KFT jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Felelősség kizárása:

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a HIDRO-EXPRESS KFT felelősséget nem vállal. A Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatások kizárólag figyelemfelkeltőek és nem teljes körűek és azok bármilyen következményeiért a HIDRO-EXPRESS KFT és a tanácsadást végző személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel, a Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a HIDRO-EXPRESS KFT tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a HIDRO-EXPRESS KFT az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok:

A hidro-express.hu domén a HIDRO-EXPRESS KFT javára bejegyzett doménnév. Ezen jogvédett név vagy a hozzája a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a HIDRO-EXPRESS KFT jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a HIDRO-EXPRESS KFT kész minden szükséges jogi lépést megtenni.

A Felhasználási Feltételek módosítása:

Amennyiben jelen dokumentumot a HIDRO-EXPRESS KFT a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.